گمشده در الگوريتم

عرق سرد پيشاني ميتونست حكايت از جريانات ناخوشايندي باشه كه در درون در حال رخ دادنه، چند ماه پيش اوومده بود، با شكايت خون ادراري، علايم ديگه هم بزرگي پروستات را هشدار ميداد، چند قلم دارو ماجرا را بهتر كرد واسش، هرچند ازمايشات همچي دلچسب نبود، وقتي اوومد بازم گلبول هاي  قرمز لعنتي تو  ادرارش بود، مجبور شدم قبل از هر اقدام تهاجمي ، ازمايشات را تكميل كنم، سلول هاي ادراري، هرچند خيلي قابل استناد نيست ، اما لازمه ي پيش روي درمان است، شايد هم عرق سرد و فين فين بيني يه حساسيت فصلي بيش تر نباشه، شايد هم اين چيدمان سلول هاي سرطاني هست كه رفته رفته در منزل جديد پا ميگيرند

Advertisements