کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را…؟!

دوسال پیش همین وقت ها وقتی ازم می پرسیدند شما ایرانی هستید؟ بی تفاوت جواب میدادم «آره»

پارسال همین وقت ها وقتی ازم می پرسیدند شما ایرانی هستید؟ با افتخار جواب میدادم: «بلی !»

امسال همین وقت ها وقتی ازم می پرسند شما ایرانی هستید؟با اکراه جواب میدم «اوهوم»

می ترسم سال دیگه وقتی همین وقت ها ازم بپرسند شما ایرانی هستید؟ با تاسف  جواب بدم:»نچ..»