خلاص

اين روزها مثانه بیقرار من بدجور بی قراری می کند.ـ آرام باش خواهش می کنم..آرام..بگذار تا ببینم چه غلطی دارم می کنم..